Noteikumi

Vispārīgie Kyocera Senco EMEA B.V. pārdošanas noteikumi, versija 2.0 – 2015. gada aprīlis. Šie vispārīgie pārdošanas noteikumi attieksies uz visiem Kyocera Senco EMEA B.V. (iepriekš zināms kā Poppers Holding B.V.) un tā meitasuzņēmumu (pārdošanas) darījumiem.

1. VISPĀRĪGI

1.1. Šie vispārīgie noteikumi attieksies uz visiem Pārdevēja piedāvājumiem un visiem (pārdošanas) darījumiem, kas noslēgti ar Pārdevēju, un veido daļu no tiem, skaidri izslēdzot jebkādus vispārīgos Pircēja noteikumus, ja vien starp Pārdevēju un Pircēju nav panākta cita rakstiska vienošanās. Šie noteikumi vienmēr prevalē pār jebkuriem (vispārējiem) Pircēja pārdošanas un piegādes nosacījumiem, ja vien Pārdevējs nav rakstiski apstiprinājis citādi.

1.2. Šajā Līgumā šādiem terminiem, ja vien konteksts nenosaka citādi, ir šāda nozīme:

“Darba diena” ir diena (izņemot sestdienu, svētdienu vai valsts svētku dienu), kurā bankas Pārdevēja valstī parasti ir atvērtas parastajiem banku darījumiem.
“Pircējs” ir persona, kas pieņem Pārdevēja cenas piedāvājumu par preču pārdošanu vai kuras preču pasūtījumu ir pieņēmis Pārdevējs.
“Noteikumi” ir pārdošanas noteikumi, kas izklāstīti šajā dokumentā un (ja vien attiecīgā situācijā nav noteikts citādi) jebkuri īpašie noteikumi un nosacījumi, par kuriem Pircējs un Pārdevējs ir rakstiski vienojušies.
“Līgums”ir preču pirkšanas un pārdošanas līgums.
“Preces” ir preces (tostarp jebkura preču vai to daļu nomaksa), kuras Pārdevējam ir jāpiegādā saskaņā ar šiem noteikumiem.
“Minimālais pasūtījums” ir minimālais preču skaits, ko Pārdevējs laiku pa laikam nosaka vienā pasūtījumā.
“Pasūtījums” ir Pircēja pieņemts Pārdevēja piedāvājums, kas nozīmē norādījumu Pārdevējam piegādāt preces Pircējam vai organizēt Pircēja veiktu savākšanu Pārdevēja telpās vai jebkurā citā saskaņotā vietā.
“Pārdevējs” ir Kyocera Senco EMEA B.V. vai jebkurš tā meitasuzņēmums.

2. PĀRDOŠANAS PAMATS

2.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs iegādājas preces saskaņā ar šiem noteikumiem, kas regulē Līgumu, izslēdzot citus noteikumus, saskaņā ar kuriem tiek pieņemts piedāvājums vai tiek uzskatīts, ka šāds piedāvājums ir pieņemts, vai šādu pasūtījumu veic vai paredz veikt Pircējs.

2.2. Nekādas izmaiņas šajos noteikumos nav saistošas, ja vien par to nav rakstiski vienojušies Pircēja un Pārdevēja pilnvarotie pārstāvji.

2.3. Pārdevēja darbinieki vai aģenti nav pilnvaroti sniegt nekādus apgalvojumus par precēm, ja vien Pārdevējs to nav rakstiski apstiprinājis. Slēdzot Līgumu, Pircējs apliecina, ka nepaļaujas un atsakās no jebkādām pretenzijām par pārkāpumu, kas nav apstiprināts.

2.4. Jebkuri padomi vai ieteikumi, ko Pārdevējs vai tā darbinieki vai aģenti sniedz Pircējam vai tā darbiniekiem vai aģentiem attiecībā uz preču uzglabāšanu, izmantošanu vai lietošanu un ko Pārdevējs nav rakstiski apstiprinājis, tiek pilnībā ievēroti un izpildīti, Pircējam pašam uzņemoties visu risku, un attiecīgi Pārdevējs nav atbildīgs par tādiem padomiem vai ieteikumiem, kas nav apstiprināti.

2.5. Jebkāda drukas, pārrakstīšanās vai cita veida kļūda vai izlaidums jebkurā pārdošanas dokumentā, piedāvājumā, cenrādī, piedāvājuma pieņemšanas dokumentā, rēķinā vai citā pārdevēja izsniegtajā dokumentā vai informācijā tiek labotas, Pārdevējam neuzņemoties nekādu atbildību par šādām kļūdām.

2.6. Ierīces, zīmējumi, modeļi, paraugi, apraksti, attēli un tamlīdzīgi, kā arī iespējamie pielikumi un ieraksti veido daļu no Pārdevēja piedāvājumiem. Visi pārpalikumi, kā arī Pārdevēja šajā sakarā izgatavotie rīki, kas ir Pārdevēja īpašums, pēc pieprasījuma ir jāatdod Pārdevējam, un tos nevar kopēt un/vai piegādāt trešajām personām bez nepārprotamas rakstiskas Pārdevēja piekrišanas. Pārdevējs patur visas iespējamās esošās intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības.

3. PASŪTĪJUMI UN SPECIFIKĀCIJAS

3.1. Pircējs ir atbildīgs Pārdevēja priekšā par jebkura Pircēja iesniegtā pasūtījuma (ieskaitot jebkuru piemērojamo specifikāciju) noteikumu precizitātes nodrošināšanu un par to, lai Pārdevējam sniegtu jebkādu nepieciešamo informāciju saistībā ar precēm pietiekamā laikā, lai Pārdevējs varētu izpildīt Līgumu saskaņā ar tā noteikumiem.

3.2. Gadījumā, ja nav notikusi iepriekšēja rakstiska jebkura pasūtījuma pieņemšana no Pārdevēja puses, piem., pārdošanas gadījumā tieši no Pārdevēja telpām, pasūtījums stājas spēkā, tiklīdz Pārdevējs ir piegādājis pasūtījuma preces (pilnībā vai daļēji) vai ja Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma nosūta rēķinu par šīm precēm.

3.3. Preču daudzums, kvalitāte un apraksts ir norādīti Pārdevēja piedāvājumā (ja Pircējs to ir akceptējis) vai Pircēja pasūtījumā (ja Pārdevējs to ir akceptējis).

3.4. Pārdevējs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas preču specifikācijās, kurām jāatbilst jebkādām piemērojamām drošības vai citām normatīvajām vai regulatīvajām prasībām, vai, ja preces ir jāpiegādā saskaņā ar Pārdevēja specifikāciju, kas būtiski neietekmē to kvalitāti vai veiktspēju.

3.5. Pircējs nevar atcelt nevienu Pārdevēja pieņemtu pasūtījumu, izņemot, ja Pārdevējs ir rakstiski par to vienojies un ar nosacījumu, ka Pircējs pilnībā atlīdzina Pārdevējam visus zaudējumus, izmaksas, bojājumus, maksas un izdevumus, kas Pārdevējam radušies atcelšanas rezultātā.

4. PREČU CENA

4.1. Preču cena ir Pārdevēja noteiktā cena vai, ja cena nav norādīta (vai piedāvātā cena vairs nav spēkā), cena, kas norādīta Pārdevēja publicētajā cenrādī, kas ir spēkā pasūtījuma pieņemšanas dienā. Visas norādītās cenas ir spēkā tikai 30 dienas, ja vien piedāvājumā nav norādīts citādi, vai līdz Pircēja iepriekšējai piekrišanai, un pēc tam Pārdevējs var tās mainīt, nebrīdinot Pircēju.

4.2. Pārdevējs patur tiesības, paziņojot Pircējam jebkurā laikā pirms preču piegādes, paaugstināt cenu, lai atspoguļotu jebkādu Pārdevēja izmaksu pieaugumu, kas ir saistīts ar jebkādām izmaiņām piegādes datumos, daudzumos vai specifikācijās saistībā ar Pārdevēja pieprasītajām precēm vai jebkādu kavēšanos, ko izraisījuši Pircēja norādījumi vai Pircēja nespēja sniegt Pārdevējam atbilstošu informāciju vai norādījumus.

4.3. Nekādas citas izmaksas, izņemot par standarta iepakojumu un transportēšanu, nav iekļautas preču cenā, ja vien Pārdevējs nav rakstveidā norādījis citādi.

4.4. Cenā nav iekļautas montāžas izmaksas, ekspluatācijas izmaksas, importa, eksporta un zīmognodevas, muitošanas izmaksas, piemērojamais pievienotās vērtības nodoklis un/vai jebkādas citas likumīgas nodevas, kas tiks iekasētas papildus no Pircēja, ja un kad tādas ir piemērojamas.

5. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

5.1. Ievērojot jebkādus īpašus noteikumus, par kuriem Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies rakstiski, Pārdevējam ir tiesības izrakstīt Pircējam rēķinu par preču cenu preču piegādes laikā vai jebkurā laikā pēc tam, ja vien preces nav jāsaņem Pircējam vai Pircējs nelikumīgi nepieņem preču piegādi; tādā gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs izrakstīt Pircējam rēķinu par noteikto cenu jebkurā laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir paziņojis Pircējam, ka preces ir gatavas saņemšanai vai (attiecīgā gadījumā) Pārdevējs ir piedāvājis preču piegādi.

5.2. Pircējs maksā preču cenu (atskaitot jebkādas atlaides, kas Pircējam pienākas, bet bez jebkādiem citiem atskaitījumiem) preču piegādes brīdī, neskatoties uz to, ka piegāde var nebūt notikusi un preču īpašumtiesības nav nodotas Pircējam vai Pircējs ziņo par defektiem. Cenas samaksas laiks ir noteikts Līgumā. Apmaksas kvītis tiks izsniegtas tikai pēc pieprasījuma. Nolīdzinājumi ir aizliegti.

5.3. Ja Pircējs noteiktajā termiņā neveic maksājumus, tad, neierobežojot citas Pārdevēja tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, Pārdevējam ir tiesības:

– 5.3.1. atcelt Līgumu vai apturēt jebkādas turpmākas piegādes Pircējam;

– 5.3.2. izmantot jebkuru Pircēja veikto maksājumu par precēm (vai precēm, kas piegādātas saskaņā ar jebkuru citu līgumu starp Pircēju un Pārdevēju) parādu segšanai, kā Pārdevējs uzskata par vajadzīgu (neņemot vērā Pircēja iespējamo piesavināšanos); un

– 5.3.3. ik pa laikam iekasēt no Pircēja procentus (gan pirms, gan pēc jebkura sprieduma) par nesamaksāto summu, piemērojot likmi 4 % gadā virs Euribor likmes, līdz brīdim, kad maksājums tiek veikts pilnā apmērā (procentu aprēķināšanas nolūkos mēneša daļa tiek uzskatīta par pilnu mēnesi).

6. PIEGĀDE

6.1. Preču piegādi veic Pārdevējs, darba dienu laikā piegādājot preci uz piegādes vietu, par kuru ir vienojušies Pārdevējs un Pircējs. Transporta veidu izvēlas Pārdevējs. Ar izvēlēto transporta veidu saistītu traucējumu vai šķēršļu gadījumā Pārdevējam nav pienākuma izvēlēties citu transportēšanas veidu. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību, ja transportēšana tiek atcelta.

6.2. Jebkuri norādītie preču piegādes datumi ir tikai aptuvens aprēķins, un Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes aizkavēšanos neatkarīgi no tā. Piegādes laiks nav būtisks. Pārdevējs var piegādāt preces pirms norādītā vai paredzētā piegādes datuma, saprātīgā termiņā par to brīdinot Pircēju.

6.3. Ja preces ir jāpiegādā pa daļām, katra piegāde veido atsevišķu līgumu un Pārdevēja nespēja piegādāt vienu vai vairākas daļas saskaņā ar šiem Noteikumiem vai jebkura Pircēja pretenzija attiecībā uz vienu vai vairākām daļām nedod Pircējam tiesības uzskatīt Līgumu kopumā par atteiktu.

6.4. Ja Pircējs nepieņem preču piegādi vai nesniedz Pārdevējam atbilstošus piegādes norādījumus norādītajā piegādes laikā (citādi, nevis tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus Pircēja kontroles, vai arī Pārdevēja vainas dēļ), tad neierobežojot citas Pārdevējam pieejamās tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, Pārdevējs var:

– 6.4.1. uzglabāt preces līdz faktiskajai piegādei un iekasēt no Pircēja samērīgas uzglabāšanas izmaksas (t. sk. par apdrošināšanu); vai

– 6.4.2. pārdot preces par labāko viegli pieejamo cenu un (pēc visu uzglabāšanas un pārdošanas izdevumu atskaitīšanas) iekasēt no Pircēja Līgumā noteiktās cenas pārsniegumu vai jebkādu iztrūkumu zem Līgumā noteiktās cenas.

7. RISKS UN TIESĪBAS

7.1. Preču bojājuma vai nozaudēšanas risks pāriet uz Pircēju:

– 7.1.1. ja preces tiek piegādātas Pārdevēja telpās — brīdī, kad Pārdevējs paziņo Pircējam, ka Preces ir pieejamas saņemšanai; vai
– 7.1.2. ja preces tiek piegādātas citādi, nevis Pārdevēja telpās — piegādes brīdī vai, ja Pircējs nelikumīgi nepieņem preču piegādi, tad brīdī, kad Pārdevējs ir piedāvājis preču piegādi.

7.2. Visas šobrīd un turpmāk piegādātās preces paliks Pārdevēja īpašumā līdz brīdim, kad Pircējs būs samaksājis Pārdevējam visus nesamaksātos parādus un prasības neatkarīgi no parāda vai prasības pamatojuma.

7.3. Līdz brīdim, kad preču īpašumtiesības pāriet pie Pircēja, Pircējam preces ir jāglabā kā Pārdevēja uzticības aģentam un ķīlas ņēmējam atsevišķi no Pircēja un trešo personu precēm, nodrošinot to pienācīgu uzglabāšanu, aizsargāšanu un apdrošināšanu un identificējot tās kā Pārdevēja īpašumu. Līdz šim brīdim Pircējam ir tiesības preces pārdot tālāk vai izmantot, veicot savu parasto uzņēmējdarbību, atskaitoties Pārdevējam par ienākumiem — gan materiāliem, gan nemateriāliem —, ieskaitot apdrošināšanas ieņēmumus, kas gūti no preču pārdošanas vai kā citādi, un nodrošināt visu šādu ieņēmumu nošķiršanu no Pircēja un trešo personu naudas vai īpašuma, un materiālo ieņēmumu gadījumā tiem jābūt pareizi uzglabātiem,
aizsargātiem un apdrošinātiem.

7.4. Līdz brīdim, kad preces ir nonākušas Pircēja īpašumā, Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Pircējam atbrīvot un piegādāt preces Pārdevējam un, ja Pircējs to nekavējoties neizdara, iekļūt jebkurās Pircēja vai jebkuras trešās personas telpās, kur preces tiek glabātas, un atgūt preces.

7.5. Pircējam nav tiesību ieķīlāt vai jebkādā veidā iekasēt kā nodrošinājumu par parādsaistībām nevienu no precēm, kas paliek Pārdevēja īpašumā, bet, ja Pircējs to dara, visas naudas summas, ko Pircējs ir parādā Pārdevējam (neierobežojot citas Pārdevēja tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus), nekavējoties tiek atmaksātas.

8. GARANTIJAS UN SAISTĪBAS

8.1. Ievērojot tālāk izklāstītos nosacījumus, Pārdevējs garantē, ka preces piegādes brīdī atbildīs to specifikācijai un tām 12 mēnešu laikā no piegādes brīža nebūs materiāla un ražošanas defektu, ja vien preču ražotājs nav izsniedzis citu garantiju. Pēdējā gadījumā ražotāja garantija prevalē pār Pārdevēja garantiju, kā aprakstīts šajā punktā.

8.2. Iepriekš minēto garantiju Pārdevējs sniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

– 8.2.1. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem preču defektiem, kas izriet no jebkura Pircēja sniegtā rasējuma, dizaina vai citas specifikācijas;

– 8.2.2. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par defektiem, kas radušies, ja preces nav uzglabātas saskaņā ar Pārdevēja norādījumiem vai preces tiek uzglabātas neapmierinošos vai mitros apstākļos, kā arī par defektiem, kas radušies parasta nolietojuma, tīša bojājuma, nolaidības, neparastu darba apstākļu, Pārdevēja norādījumu (mutisku vai rakstisku) neievērošanas, preču nepareizas izmantošanas, pārveidošanas vai remonta bez Pārdevēja piekrišanas dēļ;

– 8.2.3. Pārdevējs nav atbildīgs saskaņā ar iepriekš minēto garantiju (vai jebkuru citu garantiju vai nosacījumu), ja kopējā preču cena nav samaksāta līdz noteiktajam maksājuma termiņam.

8.3. Saskaņā ar šajos Noteikumos skaidri norādīto, visas garantijas, nosacījumi vai citi noteikumi, kas izriet no statūtiem vai normatīvajiem aktiem, tiek izslēgti, ciktāl to pieļauj tiesību akti. PIRCĒJS TIEK AICINĀTS PIEVĒRST ĪPAŠU UZMANĪBU 8.3. PUNKTAM.

8.4. Ja vien rakstiski nav norādīts citādi, jebkura Pircēja pretenzija, kuras pamatā ir jebkurš preču kvalitātes vai stāvokļa defekts vai neatbilstība specifikācijai (neatkarīgi no tā, vai Pircējs ir atteicies no piegādes vai nē), ir jāpaziņo Pārdevējam 180 dienu laikā pēc piegādes datuma, vai, ja defekts vai kļūme nebija konstatējama saprātīgā pārbaudē — 30 dienu laikā pēc piegādes Pircēja klientam, atkarībā no tā, kurš datums ir pirmais. Ja piegāde netiek atteikta un Pircējs par to neinformē Pārdevēju, Pircējam nav tiesību atteikties no precēm un Pārdevējs nav atbildīgs par šādu defektu vai kļūmi, un Pircējam ir pienākums samaksāt cenu tā, it kā preces būtu piegādātas saskaņā ar Līgumu. Pretenzijas par piegādātajām lietotajām precēm netiks pieņemtas, un Pārdevējs nekādā veidā nav atbildīgs par šīm precēm, ja vien par to nav panākta rakstiska vienošanās.

8.5. Saskaņā ar sodu par Pircēja tiesību atņemšanu un neatkarīgi no 8.4. punkta noteikumiem, Pircējs rakstiski ziņo Pārdevējam par jebkādām sūdzībām par piegādāto preču daudzumu, izmēru, svaru, iepakojumu un/vai bojājumiem piecu darba dienu laikā pēc riska nodošanas datuma, kā noteikts. 7.1.1. vai 7.1.2. punktā.

8.6. Ja Pārdevējam saskaņā ar šiem Noteikumiem tiek paziņots par pamatotu pretenziju attiecībā uz kādu no precēm, kuras pamatā ir kāds preču kvalitātes vai stāvokļa defekts vai to neatbilstība specifikācijai, Pārdevējam ir tiesības aizstāt preces (vai attiecīgo to daļu) bez maksas vai, pēc Pārdevēja ieskatiem, atmaksāt Pircējam preču cenu (vai proporcionālu cenas daļu), neuzņemoties nekādas turpmākas saistības pret Pircēju.

8.7. Izņemot nāves vai miesas bojājumu gadījumus, ko izraisījusi Pārdevēja nolaidība, Pārdevējs nav atbildīgs Pircēja priekšā saistībā ar jebkādu pārstāvību vai jebkādu netiešu garantiju, noteikumu vai citu nosacījumu, vai jebkādu pienākumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar skaidriem Līguma noteikumiem, par jebkādiem saistītiem zaudējumiem vai kaitējumu (saistībā ar peļņas zaudējumiem vai citādi), izmaksām, izdevumiem vai citām prasībām par jebkādu izrietošu kompensāciju (un neatkarīgi no tā, vai to izraisījusi Pārdevēja, tā darbinieku vai aģentu nolaidība vai kā citādi), kas izriet no preču piegādes vai saistībā preču piegādi vai saistībā ar Pircēja veikto preču izmantošanu vai tālākpārdošanu, izņemot šajos Noteikumos skaidri norādītos gadījumus.

8.8. Pārdevējs nav atbildīgs Pircēja priekšā un Līgums netiek uzskatīts par pārkāptu, ja Pārdevējs nav izpildījiis jebkādas savas saistības attiecībā uz precēm vai ja šī izpilde kavējas, ar nosacījumu, ka kavēšanās vai saistību neizpilde ir notikusi dabas spēku, dumpja, streika, lokauta, tirdzniecības strīda vai darba tirgus traucējumu, negadījuma, iekārtas vai tehnikas bojājuma, ugunsgrēka, plūdu, grūtību piesaistīt strādniekus un saņemtmateriālus vai transportu vai citu iemeslu dēļ, ko Pārdevējs nevar kontrolēt.

8.9. Neatkarīgi no iepriekš minētā, Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem Pircēja zaudējumiem, tostarp, taču ne tikai par konkrētiem vai saistītiem zaudējumiem vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šo Noteikumu nepildīšanas vai pārkāpumu dēļ vai saistībā ar Pircējam piegādātajām precēm, un Pārdevēja maksimālā atbildība par zaudējumiem (neatkarīgi no tā, vai tā ir noteikta līgumā, prasībā vai jebkā citādi, ieskaitot — lai novērstu šaubas — jebkādu atbildību par precēm), jebkurā gadījumā nepārsniedz preču pirkuma cenu.

9. PIRCĒJA MAKSĀTNESPĒJA
9,1. Neierobežojot citas Pārdevēja tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Līgumu vai apturēt jebkādas turpmākas piegādes saskaņā ar Līgumu, neuzņemoties nekādu atbildību pret Pircēju, kā arī, ja preces ir piegādātas, bet to cena nav samaksāta, nekavējoties iestājas maksāšanas termiņš neatkarīgi no iepriekšējas vienošanās vai vienošanās par pretējo, ja:

– 9.1.1. Pircējs noslēdz jebkādu brīvprātīgu vienošanos ar saviem kreditoriem vai tiek pakļauts administratīvam rīkojumam vai (ja Pircējs ir privātpersona vai firma) bankrotē vai (ja Pircējs ir uzņēmums) tiek likvidēts (citādi, nevis apvienošanas vai pārstukturēšanas nolūkā); vai

– 9.1.2. jebkuru Pircēja īpašumu vai aktīvus pārņem apgrūtinātājs vai tiek iecelts pārņēmējs; vai

– 9.1.3. Pircējs pārtrauc vai draud pārtraukt uzņēmējdarbību; vai

– 9.1.4. Pārdevējs pamatoti saprot, ka saistībā ar Pircēju drīzumā iestāsies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem, un attiecīgi informē Pircēju.

10. APDROŠINĀŠANA

10.1. Pircējs uz sava rēķina iegādājas un uztur spēkā pietiekamu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (ieskaitot vispārējo atbildību, atbildību par produktiem, darba devēja atbildību un izrietošo zaudējumu segumu).

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Jebkurš paziņojums, ko viena no pusēm pieprasa vai ļauj sniegt otrai pusei saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir rakstiski jānosūta uz attiecīgās otras puses juridisko adresi vai galveno uzņēmējdarbības vietu vai citu adresi, kas attiecīgajā laikā saskaņā ar šo nosacījumu ir paziņota pusei, kas iesniedz paziņojumu.

11.2. Pārdevēja atteikšanās reaģēt uz jebkuru Pircēja Līguma pārkāpumu nav uzskatāma par atteikšanos reaģēt uz jebkādu turpmāku tā paša vai jebkura cita nosacījuma pārkāpumu.

11.3. Ja kādu no šo Noteikumu nosacījumiem kāda kompetentā iestāde uzskata par spēkā neesošu vai pilnībā vai daļēji neizpildāmu, tas nekādi neietekmē pārējo šo Noteikumu nosacījumu un pārējo attiecīgā noteikuma daļu spēkā esamību.

11.4. Līgumu reglamentē Pārdevēja valsts tiesību akti, un jebkurš strīds starp pusēm tiek nodots izskatīšanai tikai kompetentā tiesā Pārdevēja statūtos noteiktajā uzņēmējdarbības vietā, ja vien Pārdevējs un Pircējs nav vienojušies strīdu atrisināt šķīrējtiesā. Starptautiskās preču pārdošanas (C.I.S.G.) vienoo noteikumu nosacījumi ir nepārprotami izslēgti.